Apie mus

Heidelberg Materials yra 3 didžiausias betono gamintojas pasaulyje, didžiausias Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Grupė vykdo veiklą daugiau nei 40 šalių, bei valdo 2500 įvairių gamyklų bei terminalų.

Grupė veiklą Lietuvoje pradėjo 2007 metais. Šiuo metu esame didžiausias cemento importuotojas Lietuvoje, bei užimame ženklią Lietuvos pakuoto cemento rinkos dalį.

Prekinio betono gamybą pradėjome 2012 metais ir vykdome Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje. Visos įmonės betono gamyklos yra pilnai automatizuotos, atitinka aukščiausius Lietuvos rinkoje priimtus kokybės standartus.

UAB Heidelberg Materials Lietuva Betonas valdo vieną didžiausių Lietuvoje betono transporto priemonių parką, kurį sudaro įvairaus dydžio betonvežiai, betonvežių priekabos, betono siurbliai. Svarbiausiems ir didžiausiems objektams per 2-3 dienas mobilizuojame papildomą techniką ir iš kitų Heidelberg Materials grupės įmonių: Latvijos, Estijos, Danijos, Švedijos.

Heidelberg Materials tiekėjų kodeksas

Apskritai, mūsų veiklai yra taikomi atitinkami aplinkos apsaugos, produktų saugos ir socialinės rūpybos nacionalinės teisės aktai ir reglamentai. Neskaitant jų, „Heidelberg Materials“ politika oficialiai reikalauja, kad visi mūsų tiekėjai laikytųsi mūsų Tiekėjas elgesio kodekso principų ir patvirtintos, su juo suderintos praktikos.
„Heidelberg Materials“ Tiekėjų elgesio kodeksas sukurtas „Heidelberg Materials“ Verslo elgesio kodekso pagrindu ir juo mūsų tiekėjų tiekimo grandinėje siekiama laikytis tarptautinio socialinio atsakingumo standarto SA 8000 ir aplinkos apsaugos standarto ISO 14001, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos principų.
Šis visame pasaulyje taikomas Tiekėjų elgesio kodeksas yra visų sutartinių santykių pagrindas. „Heidelberg Materials“ vertina glaudų ir produktyvų bendradarbiavimą su tiekėjais. Tai reiškia, kad jei visos pastangos ištaisyti esminius Tiekėjų elgesio kodekso leidimus yra tuščios dėl tiekėjo nenoro arba dėl to, kad per sutartą laikotarpį negali būti įgyvendintas veiksmų planas, sutartiniai santykiai yra galiausiai nutraukiami.

Tiekėjų elgesio kodeksas

„Heidelberg Materials“ tiekėjų elgesio kodeksas numato, kad Heidelberg Materials Lietuva Betonas tiekėjai laikytųsi šių taisyklių:

  • Darbo sąlygos /darbas

 Tiekėjai negali naudoti vaikų darbo jokiame gamybos etape. Tiekėjai turi laikytis TDO konvencijų minimalaus įdarbinimo amžiaus rekomendacijų. Atlyginimas ir išmokos turi atitikti pagrindinius principus, susijusius su minimaliu darbo užmokesčiu, viršvalandžiais ir kitais teisiškai numatytais aspektais.
Neturi būti naudojamos jokios priverstinio ar privalomojo darbo formos, o darbuotojai turi teisę išeiti iš darbo įspėję prieš numatytą laiką. Tiekėjai turi gerbti darbuotojų teisę į susirinkimų laisvę ir pripažinti darbuotojų teises į kolektyvines derybas, kur tai leidžiama pagal įstatymą. Darbuotojai turi turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas, atitinkančias arba viršijančias taikomus darbuotojų saugos ir sveikatos standartus.

  • Aplinkos apsaugos standartai

Tiekėjų veikla turi būti atliekama rūpinantis aplinka ir turi būti laikomasi visų atitinkamų aplinkosaugos teisės aktų atitinkamoje šalyje.Visi produktai ir paslaugos turi atitikti aplinkos apsaugos, kokybės ir saugos kriterijus, nustatytus atitinkamuose sutarties punktuose, ir turi būti saugūs naudoti pagal paskirtį.

  • Verslo etika

Verslas turi būti vykdomas sąžiningai. „Heidelberg Materials“ darbuotojams arba trečiosioms šalims negalima siūlyti jokių išmokų, paslaugų, dovanų, pramogų arba kitos naudos, siekiant įtakoti Heidelberg Materials“ darbuotojus arba trečiąsias šalis atlikti savo pareigas kitokiu būdu. Taip pat „Heidelberg Materials“ darbuotojai arba trečiosios šalys negali siūlyti jokių išmokų, paslaugų, dovanų, pramogų arba kitos naudos tiekėjams, siekiant daryti įtaką jų atliekamiems veiksmams.
Reikia laikytis žmogaus teisių, vengti darbuotojų priekabiavimo ar diskriminacijos bet kokia forma, nepriklausomai nuo darbuotojų lyties, etninės kilmės, odos spalvos, religijos, seksualinės orientacijos, negalios ar amžiaus.

  • Baigiamosios pastabos

Tikimasi, kad „Heidelberg Materials“ tiesioginiai tiekėjai prisiims atsakomybę ir reikalaus savo tiesioginių tiekėjų laikytis šio Tiekėjas elgesio kodekso principų, taip pat kruopščiai užtikrins, kad šių principų būtų tvirtai laikomasi jų tiekimo grandinėje.
Šių standartų laikymosi užtikrinimas yra ilgalaikis mokymosi ir tobulėjimo procesas. Mes dirbsime kartu su savo tiekėjais ir sieksime, kad šių principų būtų laikomasi ir jei reikia, jie nuolat būtų peržiūrimi

Šiaurės Europos „Heidelberg Materials“ kokybės, DSS ir aplinkos politika

Šiaurės Europos „Heidelberg Materials“ ir visi filialai esame įsipareigoję siekti tvarumo visuose savo darbuose, kuriuos vykdome klientams, partneriams, plačiajai visuomenei ir sau patiems. Tvarumas prasiskverbs į mūsų darbus vykdant ekonominę veiklą, plėtojant partnerystę ir vykdant veiklą organizacijoje.
Vykdydami savo veiklą, visuomet besąlygiškai laikomės nacionalinių ir ES teisės aktų standartų ir atitinkamų „Heidelberg Materials“ grupės politikos krypčių bei gairių.

Kokybės politika

Nuolat tobulėdami, visuose savo darbuose siekiame patenkinti klientų reikalavimus, lūkesčius ir poreikius. Tiekiame produktus ir teikiame paslaugas vadovaujantis sutartiniais įsipareigojimais, o mūsų (valdymo) sistemos sukurtos ir įdiegtos taip, kad remtų vertės kūrimo grandinės valdymą. 
 

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) politika

Šiaurės Europos „Heidelberg Materials“ yra įsipareigojusi vadovauti mūsų DSS veiklai ir ją nuolatos gerinti, siekiant užkirsti kelią sužeidimams bei profesinėms ligoms. Pirmenybė teikiama techninės įrangos priežiūrai, gerai parengtai kasdienei veiklai, sistemingiems rizikos vertinimams ir ypatingoms higienos bei gerovės sąlygoms.

Aiškiai jaučiama lyderystė, pranešimai apie nelaimingus atsitikimus ir jų analizė bei dalijimasis gerąja DSS praktika skatins kultūrą, į kurią aktyviai įsitrauks kiekvienas. 

Žinome, kad mūsų darbas niekuomet nėra toks svarbus ar toks skubus, kad negalėtume jo atlikti saugiai.

Aplinkos ir energijos valdymo politika

Šiaurės Europos „Heidelberg Materials“ kurs kultūrą, skirtą remti nuolatinį poveikio aplinkai ir klimatui gerinimą. Mūsų veiksmai bus grindžiami gamtos išteklių išsaugojimu / apsauga ir klimato kaitos mažinimu, sumažinant mūsų veiklos sąlygojamą CO2 emisiją. Siekdami valdyti savo aplinkosauginę veiklą esame įsipareigoję gauti objektyvius duomenis bei statistiką ir jais vadovautis bei paruošti savo sistemas nuolatinės kontrolės vykdymui.   

Mažinsime energijos suvartojimą energijos efektyvumą didinančiomis priemonėmis ir nuolatiniais energetinės veiklos projektais. Šių aspektų vertinimas ir stebėsena sudaro mūsų veiklos prioritetų pagrindą ir padės gerinti aplinkosauginę veiklą bei mažinti sąnaudas.

Patvirtinta „EXCOM“, 2016 m. rugpjūtis, atnaujinta 2021 m. gruodžio mėn.